Back to All Events

Shabbat Shekalim

Parashat Vayakhel

9:11 am Last Shema

9:30 am Shacharit

12:36 pm Earliest Minchah

No Shiur This Shabbat

6:28 pm Havdalah/Maariv

Later Event: March 9
Shabbat